Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
18/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 27 юли 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.)

РЕШИ:

1. Освобождава Александър Светославов Цветков като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2. Избира Ивайло Ангелов Московски за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 19 май 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

6124