Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за преобразуване на самостоятелния частен колеж с наименование "Земеделски колеж" и седалище Пловдив във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите със седалище Пловдив
26/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за преобразуване на самостоятелния частен колеж с наименование „Земеделски колеж“ и седалище Пловдив във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите със седалище Пловдив

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 4 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

1. Преобразува самостоятелния частен колеж с наименование „Земеделски колеж“ и седалище Пловдив във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите със седалище Пловдив и с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от професионалните направление „Администрация и управление“ и „Икономика“.

2. Имуществото и финансирането на вис­шето училище по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.

3. Студентите от професионално направление „Растениевъдство“ могат да продължат обучението си по същата или по сходна специалност в далите съгласие за тяхното преместване висши училища: Аграрен университет – Пловдив, и Лесотехнически университет – София.

4. Приемането на студенти по т. 3 е над утвърдения с решение на Министерския съвет за съответното висше училище брой студенти за учебната 2011 – 2012 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 6 юли 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8165