Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011 - 2014 г.
21/07/2011

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011 – 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и като взе предвид, че:

1. Съветът на Европейския съюз отправи препоръки към Република България, които са насочени към подобряване на икономическите политики с оглед на засилване на икономическата и финансовата координация в рамките на Европейския съюз и ускоряване на реформите за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020“ за устойчиво икономическо развитие.

2. България е оценена благоприятно за положените усилия по отношение на провежданата политика за фискална консолидация, амбициозната средносрочна бюджетна цел и ангажимента за постигането й в рамките на програмния период, както и сравнително ниския риск пред дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

3. Пазарът на труда в България е силно засегнат от глобалната икономическа и финансова криза и неговото възстановяване налага непосредствени и широкомащабни мерки на политиката. Наред с активните мерки на пазара на труда България планира структурни реформи за подобряване квалификацията на работната сила, подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на труд и осигуряване на по-голяма гъвкавост на пазара на труда, както и допълнителни мерки за по-пълно активиране на работния потенциал на младите и възрастните хора на пазара на труда. По този начин България ще отговори на част от насоките в три от препоръките към страната ни, които имат отношение към пазара на труда.

4. Пенсионната реформа е договорена в края на 2010 г. със социалните партньори и се изпълнява от началото на 2011 г. в отговор на предизвикателството пред публичните финанси с оглед на застаряването на населението.

5. Механизмът за определяне на заплатите в България се основава изцяло на пазарни принципи с единствено изключение на минималната работна заплата и годишното осъвременяване на минималните осигурителни прагове. В отговор на препоръката, отправена към страната ни, България предприема и ще продължи да предприема мерки за повишаване на производителността на труда като ефективен механизъм за постигане на съответствието между растежа на заплатите и растежа на производителността в условията на реална и номинална конвергенция.

6. През 2011 г. ще бъде приета Национална стратегия за борба с бедността и социалното изключване, в която ще бъдат доразвити мерките в отговор на препоръката към страната ни.

7. Приоритет на България е подобряване на бизнес средата за привличането на повече инвестиции и стимулиране на растеж, генериращ заетост. Съветът за административната реформа е предложил, а министрите са одобрили и прилагат мерки за повишаване на капацитета на администрацията, за да бъде осигурено оптималното й функциониране. През 2011 – 2012 г. ще бъдат развити системите за наемане и избор на служители в администрацията, както и нова система за заплащане, която ще се базира на постиженията на служителя. Одобрените от Министерския съвет изменения на Закона за обществените поръчки и Закона за държавната финансова инспекция ще доведат до засилване на превантивния и последващия контрол, за да се предотвратяват и санкционират нередностите при разходване на публични средства.

8. България предприема мерки за пълното отделяне на електроенергийния системен оператор от обществения доставчик. С оглед на ефективното отделяне на операторите на преносни системи се изготвя Проект на закон за изменение на Закона за енергетиката, който ще адресира част от направените препоръки по отношение на нормативната уредба. За засилване на конкуренцията на пазарите на газ и електричество и по-голяма прозрачност в ценообразуването в процес на изготвяне е проект за въвеждане на електроенергийна борса в България. С цел намаляване на енергийната зависимост на българската икономика се прилагат мерки за енергийна ефективност, които се финансират с държавна подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ и гарантирани заеми, както и чрез използване на средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

РЕШИ:

1. Задължава Министерския съвет да актуализира мерките по Плана за действие към одобрената Национална програма за реформи (2011 – 2015 г.) и Конвергентната програма в изпълнение на препоръките и мнението на Съвета на Европейския съюз и съгласно сроковете, определени с Европейския семестър.

2. Задължава Министерския съвет да предприеме необходимите последващи действия за отразяването на препоръките на Съвета на Европейския съюз при разработването на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2012 г. съгласно етапите и сроковете по Решение № 40 на Министерския съвет от 2011 г. за бюджетната процедура за 2012 г.

3. Задължава Министерския съвет да предприеме действия за засилване на контрола върху изпълнението на актуализираните мерки по т. 1 от компетентните министерства и ведомства.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 22 юли 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9074