Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 г. - 22 януари 2012 г.
03/02/2012

 


РЕШЕНИE

за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 г. – 22 януари 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 80 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 г. – 22 януари 2012 г.

2. В изпълнение на правомощията си по предходната точка временната парламентарна анкетна комисия да извърши следните действия:

а) да проучи и установи принципите, нормативните основания, реда на действие и фактическите обстоятелства, при които е осъществявано помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през посочения период;

б) да установи всички случаи на помилване, като проучи фактите и обстоятелствата, свързани с нормативните основания, на които са базирани решенията на Комисията по помилванията, по всеки от случаите, в това число и кой е фактическият инициатор на всяко помилване, както и взаимодействието на комисията с Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“ при Министерството на правосъдието;

в) да установи мотивите, нормативните основания и обстоятелствата, при които е подписан всеки от актовете на помилване, както и извършвани ли са впоследствие противоправни действия от вече помилвани лица;

г) по своя преценка да направи съпоставка с практиката от предходните президентски мандати в Република България, както и с нормативната уредба и практиката в други страни от Европейския съюз;

д) в изпълнение на горното на основание чл. 80 от Конституцията да изиска становища, документи, писмени и устни сведения от всички органи и длъжностни лица и от отделни граждани, които имат информация по предмета на проучването, както и да извърши всички други необходими действия за установяване на обективната истина;

е) да изготви доклад, който да съдържа резултатите и изводите от проучването, както и предложения за решение на Народното събрание във връзка с установеното, в т.ч. да впише в доклада необходими ли са законодателни промени.

3. Временната парламентарна анкетна комисия се състои от 13 народни представители, излъчени на пропорционален принцип – 6 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 2 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група „Синята коалиция“, 1 от Парламентарната група на партия „АТАКА“ и 1 независим.

4. Избира състав на Временната парламентарна анкетна комисия, както следва:

Яне Георгиев Янев,

Юлиана Генчева Колева,

Йордан Иванов Бакалов,

Светослав Тончев Тончев,

Ивайло Георгиев Тошев,

Цвета Вълчева Караянчева,

Владимир Цветанов Тошев,

Емил Димитров Караниколов.

5. Избира ръководство на Временната парламентарна анкетна комисия, както следва:

Председател: Яне Георгиев Янев,

и двама заместник-председатели:

Юлиана Генчева Колева,

Йордан Иванов Бакалов.

6. Временната парламентарна анкетна комисия се избира за срок три месеца.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 15 февруари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1794