Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
27/03/2012

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1, 2 и 3 и чл. 21 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

1. Избира Пламен Георгиев Цеков за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 февруари 2015 г.

2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 29 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

3564