Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно Национална програма за реформи
09/05/2012

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно Национална програма за реформи

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като взе предвид, че актуализираната Национална програма за реформи (НПР):

запазва националните цели в изпълнението на стратегия „Европа 2020“, дефинирани в НПР 2011 – 2015 г.;

включва мерки в съответствие с интегрираните насоки за растеж и заетост и седемте водещи инициативи по стратегия „Европа 2020“;

осъвременява макроикономическия сценарий за развитие в съответствие с последните публикувани прогнози на Европейската комисия и Международния валутен фонд;

представя изпълнението на планираните структурни реформи за повишаване на потенциала за растеж на икономиката и постигане на по-висок жизнен стандарт при спазване на бюджетните ограничения,

РЕШИ:

Задължава правителството при последваща актуализация да докладва пред Народното събрание за изпълнението на мерките, заложени в програмата, преди всичко в областта на фискалната политика, електронното управление, подобряване на енергийната ефективност, административната реформа, както и реформата в системата на здравеопазването и образованието.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 10 май 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

4859