Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г.
24/04/2012

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 –  януари 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 80 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 – януари 2012 г.

2. В изпълнение на правомощията си по предходната точка временната парламентарна комисия да извърши следните действия:

а) да проучи действията на лица от изпълнителната власт, инициирали производства, които са завършили с издаването на укази на президента на Република България за помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през посочения период;

б) да установи мотивите, нормативните основания и обстоятелствата, при които са инициирани действията на изпълнителната власт по съответните производства по предходния пункт;

в) да направи съпоставка с практиката в Република България отпреди периода на проучването, както и с нормативната уредба и практиката в други страни от Европейския съюз;

г) в изпълнение на горното на основание чл. 80 от Конституцията да изиска становища, документи, писмени и устни сведения от всички органи и длъжностни лица и от отделни граждани, които имат информация по предмета на проучването, както и да извърши всички други необходими действия за обективно проучване;

д) да изготви доклад, който да съдържа резултатите и изводите от проучването, както и предложения за решение на Народното събрание във връзка с установеното, в това число да впише в доклада необходими ли са законодателни промени.

3. Архивът на създадената с Решение на Народното събрание от 15 февруари 2012 г. Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 – 22 януари 2012 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; отм. с Решение № 6 на конституционния съд от 11 април 2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012 г.) се предоставя на комисията по т. 1.

4. Временната парламентарна комисия се състои от 13 народни представители, излъчени на пропорционален принцип – 6 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 2 от парламентарната група на Коалиция за България, 2 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от парламентарната група „Синята коалиция“, 1 от парламентарната група на партия „АТАКА“ и 1 независим.

5. Избира състав на временната парламентарна комисия, както следва:

Юлиана Генчева Колева,

Светослав Тончев Тончев,

Ивайло Георгиев Тошев,

Цвета Вълчева Караянчева,

Владимир Цветанов Тошев,

Емил Димитров Караниколов,

Михаил Райков Миков,

Мая Божидарова Манолова,

Четин Хюсеин Казак,

Митхат Сабри Метин,

Явор Божилов Нотев,

Емил Генов Василев.

6. Избира ръководство на временната парламентарна комисия, както следва:

Председател:Юлиана Генчева Колева.

Двама заместник-

председатели:Четин Хюсеин Казак,

Явор Божилов Нотев.

7. Временната парламентарна анкетна комисия се избира за срок от три месеца.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 16 май 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5054