Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Комисията за финансов надзор
22/05/2012

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за финансов надзор

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с § 25, ал. 2, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за комисията за финансов надзор (ДВ, бр. 43 от 2010 г.)

РЕШИ:

1. Избира Николай Исаев Попов за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с мандат до 15 юли 2015 г.

2. Решението влиза в сила от деня на приемането му.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 22 май 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

5246