Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, публично оповестяване на документи, изслушване не кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и подготовка за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
11/07/2012

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и подготовка за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните Процедурни правила за изслушване на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет през 2012 г. от квотата на Народното събрание:

І. Издигане на кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет

1. Предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание се правят от народни представители от 11 юли 2012 г. до 24 юли 2012 г. чрез Деловодството на Народното събрание до специализираната постоянна комисия. Предложенията се правят, при условие че е налице предварително писмено съгласие на кандидата по образец и се придружават от подробни писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:

– подробна автобиография;

– декларация, свързана с изискванията за допустимост – по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт, по образец;

– ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;

– документи, удостоверяващи изискуемия стаж – кадрова справка за кандидата, копие от трудова или осигурителна книжка, справка или служебна бележка от съответната институция и др.;

– свидетелство за съдимост;

– удостоверение от Националната следствена служба за образувани досъдебни производства.

2. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 130, ал. 2 от Конституцията на Република България и на чл. 17 и 18 от Закона за съдебната власт.

ІІ. Публично оповестяване на документите

1. Предложенията заедно с подробна професионална биография на кандидатите и документите по т. 1 от раздел „Издигане на кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет“ се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.

2. Публикуването на предложенията и документите по т. 2 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.

3. В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси концепция за работата си като член на Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител, както и декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията и от Висшия съдебен съвет, и утвърден от министъра на правосъдието.

4. Концепцията и декларацията се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

5. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 3 септември 2012 г. могат да представят на комисията по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър І № 1, Комисия по правни въпроси, или в електронен вид на e-mail: kpv1@parliament.bg, становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

6. Представените становища и въпроси се публикуват на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.

7. На отделно заседание, предхождащо изслушването, Комисията по правни въпроси извършва проверка на документите на кандидатите за допустимост, като за резултатите от нея се уведомяват кандидатите и се изготвя списък, съдържащ трите имена на кандидатите, допуснати до изслушване, подредени по азбучен ред. Същият се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

8. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили:

– документите, посочени в раздел „Издигане на кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет“, т. 1;

– декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си;

– концепция за работата си като член на Висшия съдебен съвет.

Не се изслушват и кандидати, които въпреки дадените указания не са отстранили констатираните непълноти в документите си в дадения от комисията срок, от които документи следва да се направят изводи за съответствие на кандидата на изискванията на закона.

ІІІ. Изслушване на предложените кандидати за членове на Висшия съдебен съвет

1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси на 11 септември 2012 г., в пленарната зала на Народното събрание от 10:00 часа.

2. Комисията по правни въпроси изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.

3. Кандидати се представят от вносител на предложението – до 2 минути.

4. Лично представяне на кандидата, с възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на концепция за работа като член на Висшия съдебен съвет – до 10 минути.

5. Въпроси от страна на народни представители, включително и въз основа на становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации – до 2 минути.

6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до 3 минути.

7. Народните представители правят преценка по отношение на изискуемите от закона нравствени и професионални качества на всеки кандидат за член на Висшия съдебен съвет въз основа на минимални критерии, като:

– да не се е облагодетелствал в лично качество или негови близки от длъжността, която заема;

– да не е бил в конфликт на интереси по отношение на действия, които е извършвал;

– с действията или бездействията си да не е уронвал престижа на съответната професия;

– да няма неплатени изискуеми публични задължения;

– да не е придобил имущество, за което не е установен законен източник;

– да не е имал дисциплинарни производства, завършили с налагането на дисциплинарни наказания – уволнение.

8. Заседанието на Комисията по правни въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията изготвя доклад от изслушването в тридневен срок от неговото провеждане. Същият се гласува на отделно заседание на Комисията по правни въпроси.

Докладът съдържа:

– предложение на кандидатурите за обсъждане и гласуване в Народното събрание;

– заключение за минималните законови изисквания за заемане на длъжността;

– наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидати, ако има такива;

– оценка на квалификация, опит и професионални качества и на специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност;

– оценка на публичната репутация и обществената подкрепа за кандидатите.

11. Докладът се внася в Деловодството на Народното събрание в срок до 14 септември 2012 г.

12. Докладът се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

ІV. Подготовка за избор на членове на Висшия съдебен съвет

1. Комисията по правни въпроси изготвя проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на избор на членове на Висшия съдебен съвет и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание, към него се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред според личните имена на кандидатите.

Комисията по правни въпроси предлага изборът на членове на Висшия съдебен съвет да се проведе в пленарната зала на 26 септември 2012 г.

2. Заседанието на Народното събрание за избор на членове на ВСС се предава пряко по БНТ, БНР и в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 юли 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Приложение № 1 към Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и подготовка за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ......................................................................................................................,

с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на ……………………. от МВР ……………………...…..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

Декларатор:

Приложение № 2 към Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и подготовка за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният/ата ..........................................................................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на ……………………. от МВР …………..……………..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

не съм дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет.

Декларатор:

6686