Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет през 2012 г. от квотата на Народното събрание
11/07/2012

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет през 2012 г. от квотата на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните Процедурни правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет през 2012 г. от квотата на Народното събрание:

1. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред съгласно приложен списък според личните имена на кандидатите от вносител на предложението – до 2 минути.

2. Провеждат се общи разисквания на всички кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с възможност за поставяне на въпроси към кандидатите.

3. Кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет имат възможност за изказвания и да отговарят на зададени към тях въпроси – до 10 минути.

4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.

5. Кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет се подлагат на гласуване поотделно и последователно, подредени по азбучен ред според личните им имена по приложен списък.

6. За избрани се смятат тези единадесет кандидати, които са получили най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.

7. В случай че повече от единадесет кандидати, получили необходимия брой гласове, имат равен резултат, измежду кандидатите, с най-малък равен брой гласове, се провежда балотаж. За избран, съответно избрани, до запълване на пълния брой на местата от квотата на Народното събрание се считат тези, които са получили най-много гласове, с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.

8. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 юли 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6687