Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев
07/11/2012

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Подкрепя политиката и действията на правителството, свързани с осигуряване на дърва за огрев за населението, съгласно действащата нормативна уредба.

2. Министерството на земеделието и храните на шестмесечие да изготвя анализ на цените на дървата за огрев и на реализираните директни продажби на физически лица, който да бъде публикуван на електронната страница на министерството.

3. Министерството на земеделието и храните да гарантира изпълнението на горскостопанските планове, за да се осигури задоволяване на потреблението от дървесина.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 16 ноември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10662