Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
30/01/2013

 


РЕШЕНИЕ

за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Считано от 1 февруари 2013 г. спира за срок до края на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание преизчисляването на месечното възнаграждение на народните представители съобразно средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие, ако така определеното месечно възнаграждение е по-високо от полученото възнаграждение за месец декември 2009 г.

2. Всички допълнителни начисления към основното месечно възнаграждение на народните представители се извършват съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и т. 1 от това решение.

3. Актуализация на месечните възнаграждения при условията на т. 1 и 2 се извършва и по отношение на лицата, чиито основни месечни възнаграждения съгласно действащото законодателство са обвързани с основните месечни възнаграждения на народните представители, включително ръководствата на Народното събрание и на постоянните комисии към Народното събрание.

Решението е прието от 41-oто Народно съб­рание на 6 февруари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1189