Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за налагане на мораториум върху всички действия на разпореждане и строителни дейности относно поземлени имоти, необходими за осъществяване на дейността на "Водна учебна спортна база на Националната спортна академия "Васил Левски" - Несебър"
23/10/2012

 


РЕШЕНИЕ

за налагане мораториум върху всички действия на разпореждане и строителни дейности относно поземлени имоти, необходими за осъществяване на дейността на „Водна учебна спортна база на Национална спортна академия „Васил Левски“ – Несебър“

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с Гражданска инициатива за предприемане на законови мерки за запазване на държавната собственост върху територия, ползвана от Национална спортна академия „Васил Левски“ – гр. Несебър, № ПГ-110-00-6, внесена от инициативен комитет на 18 януари 2011 г.,

РЕШИ:

1. Налага мораториум върху всички действия на разпореждане с поземлени имоти, находящи се в местността Акротирия, в землището на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, с идентификатори, както следва: 51500.510.59; 51500.510.115; 51500.510.116; 51500.510.118; 51500.510.123; 51500.510.124; 51500.510.129; 51500.510.131; 51500.510.132; 51500.510.133; 51500.510.136; 51500.510.139; 51500.510.144; 51500.510.145; 51500.510.146; 51500.510.147; 51500.510.148; 51500.510.57; 51500.510.82; 51500.510.86; 51500.510.98; 51500.510.99; 51500.510.114; 51500.510.117; 51500.510.127; 51500.510.135; 51500.510.141. Поземлените имоти са необходими за осъществяване дейността на „Водна учебна спортна база на Национална спортна академия „Васил Левски“ – гр. Несебър“, и са идентифицирани съгласно писмо № 02-01-92 от 6 февруари 2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и удостоверения № 05-56 и 05-56(1) от 5 февруари 2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри със Заповед № 300-5-81 от 2 октомври 2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и последващи изменения.

2. Налага мораториум върху всички строителни дейности и върху издаване на разрешения за строеж, върху имотите по т. 1 и спира действията по прилагането на влезлите в сила подробни устройствени планове, както и изменения, допълнения и нанасяне на нови имоти в кадастъра и имотния регистър в границите на описаните в т. 1 имоти.

3. Мораториумът не се отнася за процедурите по отчуждаване на имоти по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, реализиране на строителна инициатива в обществен интерес, свързана с изграждането на обекти на техническата инфраструктура, както и за започналата строителна дейност в поземлен имот с идентификатор 51500.510.127 въз основа на издадени строителни книжа до 24 октомври 2012 г.

4. Мораториумът по т. 1 и 2 се налага за срок от 5 години от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.

5. Задължава министъра на регионалното развитие и благоустройството в двумесечен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“ да предприеме необходимите действия за осигуряване на транспортен и пешеходен достъп през имот с идентификатор 51500.510.127 до морски плаж „Равда – Национална спортна академия“ по кадастралната карта на гр. Несебър с идентификатор 51500.510.61, изключителна държавна собственост, до защитно съоръжение – буна, и до пристан за лодки.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 20 февруари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1810