Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
20/02/2013

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (ДВ, бр. 10 от 2013 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. В раздел II, т. 4 думите „26 февруари“ се заменят с „момента на изслушването на 21 февруари“.

2. В раздел III, т. 1 числото „28“ се заменя с „21“.

3. В раздел IV, т. 1 думите „7 март“ се заменят с „22 февруари“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 21 февруари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1837