Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор на заместник-председател на Комисията за отнемане на незоконно придобито имущество
22/02/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избор на заместник-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 3 и § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

РЕШИ:

Избира Иво Диков Иванов за заместник-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Решението е прието от 41-oто Народно събрание на 22 февруари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1838