Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
03/10/2013

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб-лика България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Йоана Милчева Кирова като народен представител от 25. многомандатен изборен район – София.

Решението е прието от 42-то Народно съб-рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7456