Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за попълване на състава на делегацията
20/09/2013

 


РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за попълване на състава на делегацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Точка 1 от Решението за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) се изменя така:

„1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония в състав от 4 членове, както следва:

• За парламентарната група на ПП ГЕРБ – един;

• За парламентарната група на Коалиция за България – двама;

• За парламентарната група на партия „Атака“ – един.“

2. Избира:

• Емил Страхилов Костадинов – за член на делегацията;

• Корнелия Добрева Маринова – за член на делегацията.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7578