Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за попълване на състава на делегацията
20/09/2013

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за попълване на състава на делегацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. В наименованието на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и в т. 1 от решението изразът „Евросредиземноморската парламентарна асамблея“ се заменя с „Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието“.

2. Избира Светлана Ангелова Найденова за член на делегацията.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7579