Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за промени в състава на делегацията
20/09/2013

 


РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) и за промени в състава на делегацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Точка 1 от Решението за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ДВ, бр. 71 от 2013 г.) се изменя така:

„1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав от 5 основни представители и 5 заместващи представители, както следва:

• За парламентарната група на ПП ГЕРБ – 2 основни и 2 заместващи;

• За парламентарната група на Коалиция за България – 2 основни и 2 заместващи;

• За парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – 1 основен и 1 заместващ.“

2. Избира:

• Красимир Любомиров Велчев – за основен член и заместник-ръководител на делегацията;

• Лъчезар Богомилов Иванов – за основен член на делегацията;

• Красимир Георгиев Ципов – за заместващ член на делегацията;

• Светлин Димитров Танчев – за заместващ член на делегацията.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7582