Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Обобщения годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г.
31/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт

РЕШИ:

Приема Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 25 октомври 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

8079