Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия
07/03/2014

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 47, ал. 1 и § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс

РЕШИ:

Приема процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия:

1. Българските неправителствени организации правят предложенията си за членове на Централната избирателна комисия чрез деловодството на Народното събрание до народни представители и парламентарни групи в срок до 11 март 2014 г. включително.

Предложенията се придружават с писмени мотиви и писмено изразено съгласие на кандидата.

Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.

2. Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения провежда изслушване на всички предложени кандидати по т. 1 на 12 март 2014 г. от 14.30 ч.

Заседанието се излъчва в реално време в специалната секция на интернет страницата на Народното събрание.

3. Предложения за членове на Централната избирателна комисия се правят от народни представители, парламентарни групи, както и от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, до Комисията по правни въпроси в срок до 13 март 2014 г. включително.

Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс. Предложенията се придружават с писмени мотиви, а когато предложението е въз основа на предложение на неправителствена организация, това се отбелязва в него.

Към предложенията се прилагат следните документи:

– писмено съгласие на кандидата по образец, приложение № 1 към решението;

– писмена декларация на кандидата, че отговаря на условията по чл. 50, ал. 1 от Изборния кодекс по образец, приложение № 2 към решението;

– подробна автобиография;

– ксерокопие от диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“; препоръчително е висшето образование да е по право, информатика и компютърни науки, математика, обществени комуникации и информационни науки, политически науки и социология;

– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за професионален опит;

– свидетелство за съдимост.

В случай че към момента на внасяне на предложението не са представени всички необходими документи, съответният кандидат следва да ги представи в срок до 18 март 2014 г. включително.

4. Предложенията, мотивите към тях, приложените документи по т. 3 и имената на вносителите се публикуват незабавно след постъпването им на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание.

Публикуването на информацията се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.

5. За предложените кандидати могат да се изразяват становища и да се поставят въпроси на e-mail: kpv1@parliament.bg, или по пощата в срок до 17 март 2014 г.

6. Комисията по правни въпроси провежда публичната процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс чрез провеждане на изслушване.

Заседанието на Комисията по правни въпроси се провежда на 17 март 2014 г. от 10.00 ч.

На заседанието на Комисията могат да бъдат поканени представители на администрацията на президента, които да участват в дискусията.

Председателят на Комисията представя информация за предложените кандидати.

Комисията по правни въпроси изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията, по поредността на внасяне на предложенията.

Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути.

На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография в изложение до 5 минути за всеки кандидат.

Народните представители могат да задават въпроси към кандидата. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.

На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на всички въпроси към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 3 минути, но не повече от общо 10 минути.

Заседанието на Комисията по правни въпроси е публично и се излъчва пряко по обществените радио и телевизия, както и в реално време в интернет на специалната секция на страницата на Народното събрание.

След приключване на публичната процедура Комисията по правни въпроси предоставя на парламентарните групи и на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, както и на президента на републиката, доклад за проведената публична процедура.

7. След провеждането на публичната процедура парламентарно представените партии и коалиции правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия в срок до 18 март 2014 г. включително.

8. След провеждането на публичната процедура парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, правят предложения до президента на републиката за назначаване на останалите членове на Централната избирателна комисия при спазване изискването на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс в срок до 18 март 2014 г. включително.

9. Изборът на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия се произвежда от Народното събрание на 20 март 2014 г.

Кандидатът се представя от вносител на предложението – до 2 минути.

Народното събрание провежда разискванията след представянето на всички кандидати и по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Народното събрание избира председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Гласуването е явно чрез компютризирана система за гласуване.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 7 март 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Приложение № 1

към Решение за приемане на процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата ...........................................,

с ЕГН …………...………………, л.к. № ........................,

изд. на ……………………. от МВР ..............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за член на Централната избирателна комисия.

               Декларатор:

Приложение № 2

към Решение за приемане на процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата ................................................,

с ЕГН …………...………………, л.к. №...............................,

изд. на ……………………. от МВР ...................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Отговарям на изискванията за член на Централната избирателна комисия по чл. 50 от Изборния кодекс.

               Декларатор:

1604