Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател, заместник-председатели и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия
19/03/2014

 
 


 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България, чл. 46, ал. 4 и § 12 от преходните и заключителните разпоредби и във връзка с чл. 46, ал. 8, чл. 47, ал. 2 и § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби от Изборния кодекс

РЕШИ:

1. Избира председател, заместник-председател и секретар на Централната избирателна комисия, както следва:

1.1. Ивилина Вергинова Алексиева – за председател на Централната избирателна комисия;

1.2. Мария Веселинова Мусорлиева – за заместник-председател на Централната избирателна комисия;

1.3. Севинч Османова Солакова – за секретар на Централната избирателна комисия.

2. Предлага на Президента на Република България на основание чл. 46, ал. 8 и във връзка с чл. 46, ал. 7 от Изборния кодекс да назначи останалите членове на Централната избирателна комисия при спазване на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, както следва:

2.1. Политическа партия „ГЕРБ“ – 5 членове;

2.2. Коалиция от партии „Коалиция за България“ – 5 членове;

2.3. Политическа партия „Движение за права и свободи“ – 2 членове;

2.4. Политическа партия „Атака“ – 1 член;

2.5. Политическа партия „НДСВ“ – 1 член;

2.6. Коалиция от партии „Синята коалиция“ – 1 член.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 20 март 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

1990