Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение
27/10/2014

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Министерският съвет да подготви и да внесе в Народното събрание предложения за изменение в пълно съответствие с правото на Европейския съюз на законите в областта на банковото дело, включително на Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции и Закона за гарантиране на влоговете в банките.

2. Народното събрание да приеме законодателни промени, осигуряващи незабавно изплащане на гарантираните депозити при условията в правото на Европейския съюз.

3. С цел по-ефективна защита на публичния интерес и интереса на вложителите в Корпоративна търговска банка, свързан с необходимостта да се проследят извършените от акционери и администратори на банката, както и свързаните с тях лица, операции с активи, имущество, финансови инструменти и парични трансфери, препоръчва на Българска народна банка да сключи договор с международно юридическо лице, притежаващо опит в тази сфера, включително в разследване и проследяване на парични потоци при неплатежоспособност.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 31 октомври 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7666