Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за изслушване и избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
05/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за изслушване и избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните Процедурни правила за изслушване и избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори:

I. Изслушване на предложения от председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори кандидат за член на същата комисия

1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет страницата на Народното събрание.

2. Кандидатът се представя от вносителя на предложението – председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, и от представител на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт счетоводители – до две минути всеки. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

3. Лично представяне на кандидата – до пет минути.

4. Представяне в резюме на становищата на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ако са представени такива – до две минути всяко.

5. Въпроси от страна на народни представители – до една минута.

6. Отговор на кандидата по представените становища и след изчерпване на зададените въпроси – до десет минути.

7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на комисията.

8. Комисията изготвя доклад от изслушването и го внася в Народното събрание. Към него се прилага проект на решение за избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

II. Избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори от Народното събрание

1. Кандидатът се представя от председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – до две минути.

2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.

3. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 5 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8612