Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
11/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:

1. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списък, изготвен по азбучен ред на личните имена на кандидатите – до 2 минути.

2. Комисията по правни въпроси представя доклад за проведеното изслушване.

3. След представянето на доклада Народното събрание провежда разискванията по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите.

4. След приключване на разискванията кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет могат да правят изказвания и да отговарят на зададени към тях въпроси – до 10 минути.

5. Гласуването се извършва по поредността, определена в списъка на кандидатите.

6. Избран е кандидатът, който е получил най-много гласове при изпълнено изискване за мнозинството за произвеждането на този избор, определено в чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 11 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8776