Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
04/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Народното събрание на основание чл.84, т.8 и чл.86, ал.1, т.1 от Конституцията на Република България и чл.35б, ал.2, 5 и 6 и чл.36в, ал.1 от Закона за независимия финансов одит

РЕШИ:

Избира Симеон Първанов Милев за член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

8748