Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление "Банков надзор"
02/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор“

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор“:

I. Изслушване на кандидата.

1. Предложението заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 7 дни преди изслушването.

2. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез страницата на Народното събрание.

3. Кандидатът се представя от вносителя на предложението – управителя на Българската народна банка – до две минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

4. Лично представяне на кандидата и на неговата концепция за дейността на управление „Банков надзор“ – до 10 минути.

5. Представяне в резюме на становищата и въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ако такива са представени – до две минути всяко.

6. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути.

7. Въпроси от страна на народни представители – до две минути.

8. Отговор на кандидата по поставените от страна на народните представители въпроси – до 10 минути.

9. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган.

10. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

11. Комисията изготвя по смисъла на чл. 89, ал. 5 от ПОДНС доклад от изслушването на кандидата.

II. Избор на кандидат за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор“, от Народното събрание.

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложения кандидат.

2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.

3. Кандидатът се представя от вносителя – до две минути.

4. По предложението на управителя на Българската народна банка за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор“, се провеждат разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.

6. Когато кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 5 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

865