Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
22/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

(обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Параграф единствен. В чл. 16, ал. 2 се създава т. 23:

„23. Комисия по политиките за българите в чужбина.“

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1049