Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Мая Манолова и Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради
18/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Мая Манолова и Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Народното събрание подкрепя Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, както и цялостната й реализация, приета с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.).

2. Министерският съвет ежегодно до 30 април предоставя доклад на Народното събрание за напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за предходната календарна година, включително по отношение на източниците на финансиране и размера на усвоените средства.

3. Министерският съвет съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България да внесе промяна в Закона за местните данъци и такси, изключваща прилагането на данъчно облекчение спрямо обновените с публични средства жилищни сгради.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 20 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1335