Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за преобразуване на Факултет "Обществено здраве и спорт" в структурата на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, във Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"
08/06/2015

 


РЕШЕНИЕ

за преобразуване на Факултет „Обществено здраве и спорт“ в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

Преобразува Факултет „Обществено здраве и спорт“ в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, с предмет на дейност: подготовка на специалисти с висше образование по специалности от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“ и по специалности от професионалните направления „Педагогика на обучението по…“, „Социални дейности“, „Обществено здраве“ и „Спорт“.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 8 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4582