Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банков надзор", на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банково", на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Емисионно", на Българската народна банка, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси и процедурата за избор от Народното събрание
08/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“, на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банково“, и на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Емисионно“, на Българската народна банка, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси и процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема следните Процедурни правила, които се прилагат от Народното събрание при възникнало законово основание за избор на подуправител на Българската народна банка – ръководител на управление по чл. 19 от Закона за Българската народна банка:

„Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“, на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банково“, и на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Емисионно“, на Българската народна банка, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси и процедурата за избор от Народното събрание.

I. Предлагане на кандидат за подуправител – ръководител на управление, на Българската народна банка и представяне на документите му.

1. Предложението за кандидат за подуправител – ръководител на управление, се внася в писмена форма от управителя на Българската народна банка до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание при възникване на законово основание.

2. Предложението за кандидат за под­управител – ръководител на управление, на Българската народна банка се придружава с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложението се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;

б) подробна автобиография;

в) документи, удостоверяващи професионализма на кандидата в областта на икономиката, финансите и банковото дело (диплома за завършено висше образование, удостоверения, препоръки за заемани длъжности и придобити специализации в сферата на икономиката, финансите и банковото дело и други подобни);

г) свидетелство за съдимост;

д) декларация по образец – приложение № 2 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 11, ал. 4, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за Българската народна банка.

II. Публично оповестяване на документите.

Предложението заедно с приложените към него писмени мотиви и документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по късно от 7 дни преди изслушването.

Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидидата може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.

Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по бюджет и финанси, или по електронен път на e-mail: budget@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

III. Изслушване на кандидата.

1. Преди да изслуша предложения кандидат, Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността, за която е предложен.

2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното съб­рание.

3. Кандидатът се представя от управителя на Българската народна банка – до две минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

4. Лично представяне на кандидата и на неговата концепция за дейността му като подуправител – ръководител на управлението на Българската народна банка, за което е предложен от управителя на Българската народна банка – до 20 минути.

5. Представяне в резюме на становищата и въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ако такива са представени – до две минути всяко.

6. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути.

7. Въпроси от страна на народните представители – до две минути.

8. Отговор на кандидата по поставените от страна на народните представители въпроси – до 10 минути.

9. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган.

10. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

11. Комисията изготвя по смисъла на чл. 89, ал. 5 ПОДНС доклад от изслушването на кандидата и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага Проект на решение за избор на кандидата за подуправител, ръководител на управлението на Българската народна банка, за което е предложен от управителя на Българската народна банка.

IV. Избор на кандидат за подуправител – ръководител на управление на Българската народна банка, от Народното събрание.

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложеният кандидат.

2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.

3. Кандидатът се представя от управителя на Българската народна банка – до две минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

7. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.“

2. Отменя Решение за приемане на процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор“ (ДВ, бр. 11 от 10 февруари 2015 г.).

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 8 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Приложение № 1 към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ……..................................

с ЕГН ..........................., л.к. № ........................,

изд. на ......................... от МВР ...........................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността ……………………………….............……………

Декларатор: ....................

Приложение № 2 към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ……..................................

с ЕГН ..........................., л.к. № ........................,

изд. на ......................... от МВР ...........................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

не съм лице:

– обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;

– което е било през последните две години, предхождащи датата на решение за обявяване на търговско дружество или кооперация в несъстоятелност, член на техен управителен или контролен орган;

– което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация с изключение на дружества, в които Българската народна банка има участия;

– което е съпруг или съпруга или се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително с друг член на управителния съвет на Българската народна банка.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: ....................

4604