Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на управител на Българската народна банка
14/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на управител на Българската народна банка

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 1 от Закона за Българската народна банка

РЕШИ:

1. Избира Димитър Борисов Радев за управител на Българската народна банка с мандат 6 години.

2. Решението влиза в сила от деня, следващ деня на избора.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 14 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

4706