Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 29 април 2015 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.
15/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното съб­рание от 29 април 2015 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Изменя Решение на Народното събрание от 29 април 2015 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г. (ДВ, бр. 32 от 2015 г.), като:

1. в т. 2 думите „три месеца“ се заменят с „пет месеца“;

2. в т. 3 думите „31 август 2015 г.“ се заменят с „30 октомври 2015 г.“.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 21 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4956