Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за освобождаване на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка
29/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за освобождаване на подуправител – ръководител на управление „Банково“ на Българската народна банка

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 12, ал. 7 от Закона за Българската народна банка

РЕШИ:

1. Освобождава Димитър Иванов Костов като подуправител – ръководител на управление „Банково“ на Българската народна банка.

2. Решението влиза в сила от приемането му.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 29 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

5136