Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 28 май 2015 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
29/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното събрание от 28 май 2015 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Изменя Решение на Народното събрание от 28 май 2015 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 40 от 2015 г.), като в т. 1 думите „№ 554-01-103 от 26 май 2015 г.“ се заменят с „№ 554-01-144 от 24 юли 2015 г.“.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 30 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5140