Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, приети с Решение на Народното събрание от 10 юни 2015 г.
29/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, приети с Решение на Народното събрание от 10 юни 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Изменя Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, приети с Решение на Народното събрание от 10 юни 2015 г. (ДВ, бр. 44 от 2015 г.), като:

1.1. в т. 1 преди заглавието и в чл. 1, ал. 1 думите „№ 554-01-103 от 26 май 2015 г.“ се заменят с „№ 554-01-144 от 24 юли 2015 г.“;

1.2. в чл. 2, ал. 1 след думите „28 май 2015 г.“ се добавя „изменено с Решение на Народното събрание от 30 юли 2015 г.“ и се поставя запетая.

2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 30 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5141