Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
23/09/2015

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.

I. Предлагане на кандидати за председател и членове на Фискалния съвет и представяне на документите им.

1. Предложения за председател и членове на Фискалния съвет се правят от парламентарни групи или от народни представители. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 14-дневен срок от приемането на процедурните правила от Народното събрание.

2. Предложенията за председател и членове на Фискалния съвет се придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;

б) подробна автобиография;

в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше икономическо образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;

г) свидетелство за съдимост;

д) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването за професионален опит в областта на икономическия анализ и/или управлението на публичните финанси не по-малко от 10 години;

e) декларация по образец – приложение № 2 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми.

II. Публично оповестяване на документите.

1. Внесеното предложение заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание незабавно, но не по-късно от 7 дни преди изслушването.

2. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Комисията прави искане до КРДОПБГДСРСБНА по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за установяване на евентуална принадлежност на кандидатите и обявява на страницата си резултатите от проверката.

4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

5. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по бюджет и финанси, или по електронен път на e-mail: budget@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

III. Изслушване на кандидатите.

1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали съответният кандидат отговаря на изискванията за заемане на длъжността, за която е предложен.

2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател и за членове – до две минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

4. Лично представяне на кандидата и на неговата концепция за дейността на Фискалния съвет с оглед на длъжността, за която е предложен – до 10 минути на кандидат.

5. Комисията по бюджет и финанси провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за председател и към кандидатите за членове по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до две минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители кандидатът отговаря – до 10 минути.

6. Председателят на Комисията по бюджет и финанси задава в резюме въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор. Отговор на съответния кандидат – до 10 минути.

7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

8. Комисията изготвя по смисъла на чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването, в който са представени кандидатите. Ако са изслушани няколко кандидати за дадена длъжност, Комисията по бюджет и финанси изготвя доклад от изслушването на кандидатите и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага проект на решение за избор на всеки кандидат за съответната длъжност във Фискалния съвет.

IV. Избор на председател и членове на Фискалния съвет от Народното събрание.

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.

2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.

3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Народното събрание избира поотделно председателя и четиримата членове на Фискалния съвет.

6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.

7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.

8. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

9. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 23 септември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

Приложение № 1

към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .........................................................

с ЕГН ………….….................., л. к. № .................................. ,

изд. на ……...…………… от МВР ........................................... ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността          .

Декларатор: ....................

Приложение № 2

към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .........................................................  

с ЕГН ………………….............., л. к. № .................................. ,

изд. на ……………........ от МВР ............................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. не съм лишаван от правото да заемам определена държавна длъжност или да упражнявам определена професия или дейност;

2. не съм бил член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. не съм бил през последните 5 години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка в несъстоятелност, член на неин управителен или контролен орган.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: ....................

6377