Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
27/10/2015

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г.; доп., бр. 13 от 2015 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

§ 1. В чл. 134, ал. 5 думите „14 дни“ се заменят с „5 дни“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 5 ноември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7247