Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.
23/11/2018

 


РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. (ДВ, бр. 43 от 2011 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема изменения и допълнения на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. (ДВ, бр. 43 от 2011 г.), както следва:

1. Във встъпителната част на Стратегията „ПОГЛЕД КЪМ 2020 г.“ след изречението: „България трябва да се позиционира стабилно на регионалната енергийна карта и да реализира възможностите за износ на електрическа енергия за страните от региона, включително Турция, Гърция, Италия и др.“ се създават следните изречения: „За развитие на конкурентен пазар на природен газ, в контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар, ще бъдат предприети действия за реализиране на концепция за изграждане на газоразпределителен център (хъб) на територията на България, която е в синхрон с проектите за развитие на Южния газов коридор и в пълно съответствие с плановете за развитие на газовата инфраструктура в Европа, в посока подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка на природен газ. Освен разширение на съществуващата газова инфраструктура, с цел осигуряване на необходимата пазарна среда за осъществяването на газов хъб в страната, ще бъде създадена ликвидна и функционираща газова борса.“

2. Създава се нов раздел VІІ:

„VІІ. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИКВИДЕН И КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАЗ И РАЗВИТИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Концепцията за изграждане на газоразпределителен център (хъб) на територията на България е основана на идеята от различни входни точки на газопреносната система да постъпват значителни количества природен газ от различни източници с цел търгуването им на хъба, както и за по-нататъшно транспортиране, като в същото време в тази точка се организира и пазарно място за търговия с газ (газова борса), където всеки пазарен участник би могъл да извършва сделки с природен газ на пазарен принцип.

Тази концепция ще се реализира чрез изпълнение на проект за изграждане на газов хъб „Балкан“, който е в съответствие с нуждите на региона, идентифицирани от Групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), както и от Европейската стратегия за Енергиен съюз. Създаването на газов хъб цели чрез изграждане на необходимата газопреносна инфраструктура да се свържат пазарите на природен газ на страните членки в регио­на – България, Гърция, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения, и през тях пазарите на страните членки от Централна и Западна Европа, както и на договарящите се страни от Енергийната общност – Сърбия, Украйна, Република Македония, Босна и Херцеговина и др., като по този начин допринесе за постигането на основните приоритети на европейската енергийна политика.

Реализацията на концепцията ще допринесе за достигане на следните стратегически цели:

• Запазване ролята на България на газовата карта на Европа;

• Запазване ролята на България като основна държава, осигуряваща входни количества и търговия с природен газ, както и трансграничен пренос за региона и Европейския съюз;

• Обезпечаване на сигурността на доставките на природен газ не само за България, а и за Европа и региона;

• Развитие на пазара на природен газ в България и региона;

• Осигуряване на подходяща пазарна среда за организирана търговия с природен газ на пазарен принцип;

• Създаване на ликвиден, конкурентен пазар на природен газ като място за свободна търговия и сключване на сделки по прозрачен и недискриминационен начин;

• Осигуряване на възможност за краткосрочна търговия със значителни обеми газ, сключване на сделки по прозрачен и недискриминационен начин, чрез които да се достигне високо ниво на ликвидност на пазара на природен газ;

• Диверсификация на доставките на природен газ чрез осигуряване на допълнителни маршрути и източници на доставка;

• Създаване на условия за насърчаване на конкуренцията в полза на крайните клиенти;

• Получаване на дългосрочни икономически ползи от развитието на пазара и конкурентната търговия с природен газ.

За достигането на идентифицираните стратегически цели за развитие на конкурентен пазар на природен газ в България, както и за обезпечаване на сигурността на доставките за страната и региона и обезпечаване получаването на дългосрочни икономически ползи, в отговор на изразените нужди и планове за развитие на участниците на регионалния газов пазар от страна на българския газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ – ЕАД, да бъдат предприети следните основни дейности:

1. До края на 2018 г. „Булгартрансгаз“ – ЕАД, да предприеме всички необходими действия при спазване на приложимото българско и общностно законодателство за реализация на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, от българо-турската граница до българо-сръбската граница, в това число от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, по реда на Закона за обществените поръчки да бъдат стартирани обществени поръчки с цел изграждане до края на 2019 г. на допълнителна линейна газопреносна инфраструктура на територията на Република България за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, включително открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране – фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация с прогнозна стойност 2 286 000 000 лв. без ДДС. Договорът за изпълнение на обществената поръчка с цитираното по-горе наименование да влезе в сила при наличие на следните условия: взето окончателно инвестиционно решение за реализация на проекта в резултат резервиран капацитет, осигуряващ необходимата доходност на проекта (успешен икономически тест в рамките на ангажиращата фаза от процедурата „Open Season“ и съответното сключване на обвързващ/и договор/и за резервиране на капацитет).

2. До края на 2018 г. „Булгартрансгаз“ – ЕАД, да предприеме всички необходими действия за създаване на газова борса за осигуряване на подходяща пазарна среда за осъществяване на газов хъб „Балкан“ чрез учредяване на дъщерно дружество.

3. До края на 2018 г. „Булгартрансгаз“ –  ЕАД, да предприеме необходимите действия за започване на процедура за придобиване на акционерно участие в изграждането на новия терминал за втечнен природен газ (LNG терминал) в Александруполис, Гърция.

4. До края на 2018 г. „Булгартрансгаз“ –  ЕАД, да предприеме необходимите действия за преструктуриране на действащия дългосрочен договор за пренос № 643/00157629/210215 от 27 април 1998 г. на основание подписано допълнително споразумение с ООО „Газпром експорт“, в съответствие с което ООО „Газпром експорт“ да освободи резервирания капацитет от входна точка Негру вода до изходна точка Малкочлар, съответно да бъде освободен от задължението за заплащане на договорената тарифа за този участък, считано от пуска в експлоатация на проекта за допълнителен капацитет на границата България/Турция и България/Сърбия, само и единствено в случай, че този допълнителен капацитет бъде дългосрочно резервиран (15/20 г.) в рамките на прозрачна процедура и заплащан от ООО „Газпром експорт“, при сключване на нов дългосрочен договор за пренос.

5. „Булгартрансгаз“ – ЕАД, да предприеме всички необходими действия при спазване на приложимото българско и общностно законодателство за осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на проект за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, от българо-турската граница до българо-сръбската граница“ за създаване на ликвидна и функционираща газова борса и за осигуряване на акционерно участие на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в изграждането на новия терминал за втечнен природен газ (LNG терминал) в Александруполис, Гърция.“

3. Досегашният раздел VІІ става раздел VІІІ.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 30 ноември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

10771