Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приватизация на обособени части от имуществото на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД - Сопот
05/03/2019

 


РЕШЕНИЕ

за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

РЕШИ:

Да се извърши приватизация на следните обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот:

1. Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302, с площ по кадастрална карта 6852 кв. м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план 10030200, намиращ се в с. Калояново, п.к. 4173, ул. „Индустриална зона“ – гара Калояново, община Калояново, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-16-1 от 3 ноември 2006 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, при съседи: 35523.28.301, 35523.28.300, 35523.28.308, включващ следните сгради съгласно скица № 15-70971 от 15 февруари 2016 г.:

а) сграда 35523.28.302.1, застроена площ 299 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

б) сграда 35523.28.302.2, застроена площ 250 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

в) сграда 35523.28.302.3, застроена площ 313 кв. м, брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

г) сграда 35523.28.302.4, застроена площ 791 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

д) сграда 35523.28.302.5, застроена площ 169 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

е) сграда 35523.28.302.6, застроена площ 115 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

ж) сграда 35523.28.302.7, застроена площ 10 кв. м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

з) сграда 35523.28.302.8, застроена площ 10 кв. м, брой етажи 1, предназначение: складова база, склад.

2. Дом-паметник хижа „Чевира“ (почивна база „Чевира“ в землището на с. Старосел), представляващ:

а) сграда № 11 – хижа „Чевира“, масивна триетажна сграда със застроена площ 405 кв. м и разгъната застроена площ 1215 кв. м;

б) сграда № 12 – столова към хижа „Чевира“ – масивна едноетажна сграда със застроена площ 285 кв. м;

в) сграда № 13 – масивна едноетажна сграда с площ 41 кв. м, всички сгради, намиращи се в северната част на поземлен имот № 000003 в землището на с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, община Хисаря, област Пловдив, целият с площ 1 101 389 кв. м, в местността Гюрковица, с начин на трайно ползване: планинско пасище, категория на земята при неполивни условия – десета, при граници и съседи: имот № 45028 залесена територия на МЗГ – ДА/ДДС, имот № 001029 дървопроизводствена площ на МЗГ – ДА/ДДС, имот № 001031 дървопроизводствена площ на МЗГ – ДА/ДДС, имот № 001029 дървопроизводствена площ на МЗГ – ДА/ДДС, имот № 001032 дървопроизводствена площ на МЗГ – ДА/ДДС, имот № 001029 дървопроизводствена площ на МЗГ – ДА/ДДС, имот № 000004 горскостопанска територия на МЗГ – ДА/ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 68080.501.704 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 11 март 2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Иван Вазов № 67, с площ 1062 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – средно застрояване (от 10 до 15 м), без стар идентификатор, номер по предходен план 704, квартал 24, парцел X, при съседи: 680280.503.9102, 68080.503.9104, 68080.501.1515, 68080.501.703, 68080.501.702, 68080.501.9121, заедно със сградите, които попадат върху имота, а именно: сграда с идентификатор 68080.501.704.1 със застроена площ 556 кв. м, брой етажи 3, предназначение: хотел.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

2681