Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г.
29/03/2019

 


РЕШЕНИЕ

по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за енергетиката

РЕШИ:

Приема Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 30 май 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

4282