Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"
10/04/2019

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с Решение на Народното събрание за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ (ДВ, бр. 23 от 2019 г.),

РЕШИ:

Избира Мария Асенова Филипова за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 10 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

2855