Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2018 г.
10/05/2019

 


РЕШЕНИЕ

по Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация

РЕШИ:

Приема Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2018 г. (поверителен).

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7253