Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-председател на Народното събрание
10/07/2019

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание (ДВ, бр. 32 от 2017 г.)

РЕШИ:

Избира Кристиан Иванов Вигенин за заместник-председател на Народното събрание. 

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.       

Председател на Народното събрание:   Цвета Караянчева

5535