Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г.
25/03/2015

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

РЕШИ:

Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 16 юни 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4961