Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.)
27/01/2020

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.)

Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 118, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.):

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2020 Г.)

Народното събрание, като се ръководи от:

– приноса на националните парламенти за доброто функциониране на Съюза, утвърден в чл. 12 от Договора за Европейския съюз, както и ролята им за формулирането на европейските политики;

– спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес;

– приоритетите, заложени в Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г.;

– нуждата от укрепване на глобалната роля на Европейския съюз като защитник на демократичните ценности и човешките права, на устойчивото социално и екологично развитие,

Реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по глава единадесета от чл. 118 до чл. 121 включително от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следните проекти на актове на европейските институции:

В тематична област – Европейски зелен пакт

Законодателни инициативи

1. Преглед на Директивата относно оповестяването на нефинансова информация.

2. Европейски законодателен акт в областта на климата, в който ще бъде заложена целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

3. Осма програма за действие за околната среда.

Незаконодателни инициативи

4. План за целевите стойности в областта на климата до 2030 г.

5. Нова стратегия на Европейския съюз за адаптиране към изменението на климата.

6. Обновена стратегия за устойчиво финансиране.

7. Стратегия „От фермата до трапезата“.

8. Производство на енергия от възобновяеми източници в морето.

9. Нов план за действие за кръговата икономика.

10. Стратегия на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2030 г.

11. Нова стратегия на Европейския съюз за горите.

В тематична област – Европа, подготвена за цифровата ера

Законодателни инициативи

12. Преразглеждане на Директивата за сигурност на мрежите и информационните системи (Директива за МИС).

Незаконодателни инициативи

13. Стратегия за промишлеността.

14. Стратегия за малките и средните предприятия.

15. План за действие в областта на цифровото образование (актуализация).

16. Бяла книга за изкуствения интелект.

17. Съобщение относно мисиите за научни изследвания и иновации, провеждани в рамките на програма „Хоризонт Европа“.

Инициативи по REFIT1

18. Преразглеждане на Препоръката относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид.

__________

1 Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка.

 

В тематична област – Икономика в интерес на хората

Незаконодателни инициативи

19. Укрепване на схемата „Гаранция за младежта“.

20. Справедливи минимални заплати за работниците в Европейския съюз.

В тематична област – По-силна Европа на световната сцена

Незаконодателни инициативи

21. Подобряване на процеса на присъединяване – Надеждна перспектива за присъединяване на Западните Балкани към Европейския съюз.

22. Засилване на ангажимента ни към Западните Балкани – Приносът на Комисията за срещата на върха между Европейския съюз и Западните Балкани.

В тематична област – Утвърждаване на европейския начин на живот

Законодателни инициативи

23. Нов пакт за миграцията и убежището и придружаващи го законодателни предложения.

24. Предложение за допълнителни мерки във връзка със защитата на критичната инфраструктура.

25. Укрепване на мандата на Европол.

Незаконодателни инициативи

26. Нова стратегия на Европейския съюз за Съюза на сигурност.

27. Нова стратегия на Европейския съюз за премахване на трафика на хора.

28. Стратегия на Европейския съюз за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца.

В тематична област – Нов тласък за европейската демокрация

Незаконодателни инициативи

29. Подготовка на Конференцията за бъдещето на Европа.

30. Годишен доклад за 2020 г. относно върховенството на закона.

31. Нова стратегия за прилагането на Хартата на основните права.

32. Стратегия на Европейския съюз за правата на жертвите.

33. Доклад за прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

34. Привеждане в съответствие на релевантните разпоредби на Съюза в областта на правоприлагането от гледна точка на защитата на данните.

В тематична област – Отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство

35. Инициативи, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 март 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

2436