Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.
26/03/2020

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.)

РЕШИ:

Изменя Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г., както следва:

1. Точка 1 се изменя така:

„По време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), Народното събрание провежда пленарни заседания само по законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. Парламентарният контрол в този период се осъществява само с писмени отговори на въпроси и питания.“

2. Точка 2 се изменя така:

„По време на извънредното положение извънредни пленарни заседания се свикват при условията и по реда на чл. 78 от Конституцията на Република България и чл. 46 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“

3. Точки 3 и 5 се отменят.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 март 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

2702