Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" - АД, на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" - АД
08/07/2020

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия по повод придобиването от „Българска банка за развитие“ – АД, на 28 265 200 акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ – АД

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия по повод придобиването от „Българска банка за развитие“ – АД, на 28 265 200 акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ – АД.

2. Временната комисия изяснява и анализира фактите и всички преки и косвени ефекти от тази операция със значим публичен ресурс.

3. Комисията се състои от 10 членове – по двама от всяка парламентарна група, в това число председател и заместник-председател.

4. Избира ръководство и състав на Комисията, както следва:

Председател: Евгения Даниелова Ангелова

Заместник-

председател:       Румен Василев Гечев

Членове:            Калин Димитров Василев

                       Иван Валентинов Иванов

                       Александър Николаев Сабанов

                       Росен Живков Иванов.

5. Комисията се създава за срок от два месеца.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 30 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

5608