Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия
23/09/2020

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 46 и чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия:

І. Предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия и представяне на документите им.

1. Българските неправителствени организации може да правят предложения за кандидати за председател на Централната избирателна комисия до народните представители и парламентарните групи в 6-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание.

2. Предложенията за кандидати за председател на Централната избирателна комисия се правят от народни представители и парламентарни групи в писмена форма чрез деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси в 7-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация по т. 1, това се отбелязва в него.

3. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:

– писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;

– подробна автобиография;

– заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше юридическо образование и удостоверение за юридическа правоспособност по специалност „Право“;

– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 50, ал. 2 от Изборния кодекс;

– писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – приложение № 2 към решението;

– декларация по образец, свързана с изискванията по чл. 50, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс – приложение № 3 към решението;

– oбстоятелството по чл. 50, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс се установява служебно от администрацията на Народното събрание.

ІІ. Публично оповестяване на документите.

1. Предложенията заедно с документите по раздел І се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуват се името и мотивите на народния представител, предложил съответния кандидат. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по правни въпроси въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по правни въпроси, или по електронен път на e-mail: kpv1@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата.

III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по правни въпроси.

2. Резултатите от проверката се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

IV. Изслушване на предложените кандидати за председател на Централната избирателна комисия.

1. Комисията по правни въпроси изслушва предложените кандидати за председател на Централната избирателна комисия, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността по чл. 50 от Изборния кодекс.

2. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Комисията по правни въпроси изслушва вносителя на предложението по поредността на внасянето му, като кандидатът се представя в изложение до 2 минути.

4. На кандидата се предоставя възможност да допълни данни от професионалната си биография, както и да изложи виждането си за дейността на Централната избирателна комисия, в изложение до 5 минути.

5. Народните представители може да задават въпроси към кандидата, включително и такива, постъпили при условията и по реда на раздел II, т. 2. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.

6. След изчерпване на зададените въпроси на кандидата се предоставя възможност за отговор в изложение до 3 минути.

7. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата.

8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание.

9. Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидатите. Към доклада се прилагат и проекти на решение за избор на всеки кандидат за председател на Централната избирателна комисия.

V. Избор на председател на Централната избирателна комисия.

1. Заседанието на Народното събрание се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват изслушаните кандидати.

2. Комисията по правни въпроси представя доклад от проведеното изслушване.

3. Кандидатите се представят от вносител на предложението за председател на Централната избирателна комисия в изложение до 2 минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.

7. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

VІ. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел V избраният председател на Централната избирателна комисия подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 50, ал. 3 от Изборния кодекс по образец – приложение № 4 към решението.

2. При промяна на декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 се подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец – приложение № 5 към решението.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 септември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Приложение № 1

към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата ...................................................  

............................................................................................... ,

ЕГН ...................................................................................... ,

л.к. № ................................................................................... ,

изд. на ...................................................................................  

от МВР ................................................................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/а да бъда предложен/а за ...................  

................................................................................................

…………… г.                                Декларатор: ………………

Приложение № 2

към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата ...................................................  

............................................................................................... ,

ЕГН ...................................................................................... ,

л.к. № ................................................................................... ,

изд. на ...................................................................................  

от МВР ................................................................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/а да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

…………… г.                                 Декларатор: ………………

Приложение № 3

към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата ...................................................  

............................................................................................... ,

ЕГН ...................................................................................... ,

л.к. № ................................................................................... ,

изд. на ...................................................................................  

от МВР ................................................................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

отговарям на изискванията за член на Централната избирателна комисия по чл. 50, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс.

 Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

…………… г.                                Декларатор: ………………

Приложение № 4

към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 50, ал. 3 от Изборния кодекс

Долуподписаният/ата ...................................................  

............................................................................................... ,

ЕГН ...................................................................................... ,

л.к. № ................................................................................... ,

изд. на ...................................................................................  

от МВР ................................................................................ ,

в качеството си на  на Централната избирателна комисия

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

не са налице основанията по чл. 50, ал. 3 от Изборния кодекс.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

…………… г.                                 Декларатор: ………………

Приложение № 5

към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/ата ...................................................  

............................................................................................... ,

ЕГН ...................................................................................... ,

л.к. № ................................................................................... ,

изд. на ...................................................................................  

от МВР ................................................................................ ,

в качеството си на ...............................................................

на Централната избирателна комисия

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

към дата ……………….. г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

…………… г.                               Декларатор: ………………

7028