Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на "Автомагистрали" - ЕАД, в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г.
25/11/2020

 


РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД, в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Възлага на Сметната палата извършването на одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ – ЕАД, в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г. В обхвата на проверката да бъдат включени всички поръчки за периода, в т.ч. и възложените при условията на изключенията, приложими за публични възложители, по чл. 14 от Закона за обществените поръчки.

2. Срокът за извършване на одита е до 31 март 2021 г.

3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е до 30 април 2021 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 16 декември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9533